DKV, Kamis 07.30-10.00, F1/Labkom, Ikom/3, Deni Darmawan, M.Si